Handelsbetingelser


Ethvert salg fra ZIGZA® (herefter benævnt "Sælger") sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Persondatapolitik

Se: www.zigza.dk/GDPR

Produktinformation

Alle oplysninger og data, herunder tekniske beskrivelser og illustrationer, som findes i Sælgers produktinformationsmateriale er alene bindende for Sælger i det omfang, de skriftligt er bekræftede af Sælger i særskilt henvendelse til køber. Konkrete anvendelseseksempler er uden garanti for funktionsdygtighed og krænkelse af tredjemands eventuelle rettigheder. Bistand med oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder er udelukkende en service, som Sælger ikke har noget ansvar for. Det er ikke tilladt for køber at videresælge eller eksporterer produkter som er købt af Sælger, med mindre det skriftligt er godkendt af Sælger i særskilt henvendelse til køber.

Tilbud, pris og betaling

Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne, til de priser, som er anført i gældende prisliste på leveringsdagen. Priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt eventuelle gebyrer, som til enhver tid fastsættes af Sælger. Tilbud modtaget af køber er, medmindre andet er oplyst i tilbuddet, gældende i 14 dage. Betaling er, medmindre andet er aftalt mellem parterne, altid forud. Ved for sen betaling pålægges morarenter svarende til procesrenten, fra forfaldsdato og til betaling sker.

Betalings gebyrer

Der er ikke gebyrer på Europæisk udstedte private kort.

KorttypeUdstedtBeregning af transaktionsgebyret
DANKORTDankortDanskudstedtTransaktionsbeløb kr. 0,00 - 50,00 pålægges kr. 0,70
Transaktionsbeløb kr. 50,01 - 100,00 pålægges kr. 1,10
Transaktionsbeløb kr. 100,01 - 500,00 pålægges kr. 1,39
Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,10 % af beløbet
Visa/DankortVisa/DankortDanskudstedtTransaktionsbeløb kr. 0,00 - 50,00 pålægges kr. 0,70
Transaktionsbeløb kr. 50,01 - 100,00 pålægges kr. 1,10
Transaktionsbeløb kr. 100,01 - 500,00 pålægges kr. 1,39
Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,10 % af beløbet
eDankorteDankortDanskudstedtTransaktionsbeløb kr. 0,00 - 50,00 pålægges kr. 0,70
Transaktionsbeløb kr. 50,01 - 100,00 pålægges kr. 1,10
Transaktionsbeløb kr. 100,01 - 500,00 pålægges kr. 1,39
Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,10 % af beløbet
MASTERCARDMastercardDanskudstedt1,45 %af transaktionsbeløbet
MaestroMaestroDanskudstedt1,45 %af transaktionsbeløbet
VISAVisaDanskudstedt1,45 %af transaktionsbeløbet
VISA ELECTRONVisa ElectronDanskudstedt1,45 %af transaktionsbeløbet
MASTERCARDMastercard (udenlandsk)Udenlandsk udstedt2,75 %af transaktionsbeløbet
MaestroMaestro (udenlandsk)Udenlandsk udstedt2,75 %af transaktionsbeløbet
VISA/ELECTRONVisa/Electron (udenlandsk)Udenlandsk udstedt2,75 %af transaktionsbeløbet


Levering

Ordrer, som modtages af sælger, vil blive afsendt samme eller dagen efter betaling er modtaget, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Der tages forbehold for udsolgte vare eller manglende levering fra underleverandører. Sælger har ejendomsforbehold i varerne indtil købesummen for varerne er betalt til Sælger. Køber er forpligtet til straks at underrette Sælger, hvis forsendelsen fremtræder som beskadiget. Sælger har intet ansvar for følger af forsinket levering.

Fragtomkostninger

Fragt foretages normalt, medmindre andet er aftalt mellem parterne, med Post Danmark og betales af køber. Returnering af varer betales fragt af køber, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Reklamationsret / Mangler

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Har du som forbrugere købt varer, har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler og dels om varerne kan anvendes til det af Køber tiltænkte formål. Reklamation skal ske senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Mangler ved leverede varer kan alene gøres gældende overfor Sælger, hvis køber giver skriftlig meddelelse herom til Sælger inden 24 måneder efter leveringen af varerne. Reklamation skal ske skriftligt med udførlig beskrivelse af manglen, og kopi af Sælgers faktura skal vedlægges reklamationen. Såfremt mangler ved leverede varer gøres gældende i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er Sælger berettiget og forpligtet til efter eget valg at foretage om levering eller afhjælpning eller at kreditere køber for den mangelfulde vare, og køber er i så fald forpligtet til for egen regning at tilbagelevere den mangelfulde vare til Sælger. I øvrigt er Sælger alene ansvarlig for mangler, der skyldes grov uagtsomhed hos Sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare.

Force majeure m.v.

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure, jfr. Købelovens §24. På samme måde kan Sælger ikke holdes ansvarlig for ikke-opfyldelse, som skyldes svigtende leveringer fra Sælgers underleverandører.

Produktansvar

Sælger er uden ansvar for skade forvoldt af et af Sælger leveret produkt. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Ovenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Forbehold

Der tages forbehold for fejl, udeladelser og ændringer, herunder for trykfejl.